Veselava
 
 
 Saites:
Cēsis
Ekotūrisms Latvijā
Apollo
Delfi
Kādu kultūras pasākumu Jūs Veselavā vēlaties apmeklēt?
Teātra izrādes:
Muzikāls priekšnesums:
Zaļumballe:
Koncerts:
Muzeja apmeklējums:


 
vēsture

 
22020.gada 13.martā  plkst. 18.00  Veselavas  pagasta  “Viesturos “ notiks  Veselavas Kooperatīvas krājaizdevu  sabiedrības  kopsapulce. 
 
Sapulces darba kārtība :
 
1.Kredītkomisijas ziņojums
2.Revīzijas komisijas ziņojums
3..Ziņojums par 2019.gada pārskatu /
4.Kredītpolitika,noguldījumu politika , paju politika
5.Noguldījumu apkalpošanas noteikumu, Kredītpolitika, Biedru uzņemšanas kārtība, Grāmatvedības politika
6.Darbības plāna 2020gadam apstiprināšana
7.Jaunu biedru uzņemšana
8.Valdes locekļa vēlēšanas
9. Kredītkomisijas locekļa vēlēšanas
10.Revīzijas komisijas locekļa vēlēšanas
11.Statūtu grozījumi
12.Sapulces slēgšana.


2020.gada 28.martā  plkst. 18.00  Veselavas  pagasta  “Viesturos “ notiks  Veselavas Kooperatīvas krājaizdevu  sabiedrības  kopsapulce
Veselavas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība ir brīvprātīga fizisko personu apvienība ar mainīgo biedru skaitu un kapitālu, demokrātiski pārvaldītā kooperatīva finansu organizācija.

Kooperatīvai krājaizdevu sabiedrībai ir komersanta statuss.

Kooperatīvas krājaizdevu sabiedrības dibināšanu, darbības reorganizēšanu un likvidēšanu regulē Krājaizdevu sabiedrību likums.

1995. g. 27. jūnijā
Dibināšanas sapulcē 20 Veselavas pagasta iedzīvotāji ir pieņēmuši lēmumu par Kooperatīvas krājaizdevu sabiedrības nodibināšanu.

1996. g. 24. oktobrī
Izsniegta Latvijas Bankas licence Nr.146 banku operāciju veikšanai.

1996. g. 19. novembrī
Reģistrācija LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr. 0003311765.

Veselavas KKS biedru loks

Par biedru var kļūt jebkura pilngadīga un rīcībspējīga persona, kas dzīvo, veic komerc vai aroddarbību, vai kam ir nekustāmais īpašums Veselavas vai Vaives pagastu teritorijā, Priekuļu  novadā, Cēsu  novadā, kas piekrīt KKS Statūtiem, iemaksājot vienu reizi iestāšanas naudu 14.23 EUR un iegādājoties vismaz 1 paju 14.23 EUR vērtībā.

Par KKS biedriem var kļūt arī minēto pagastu pārvaldes.

Galvenie rādītāji Veselavas KKS uz 31.12.2019.:

  • biedru skaits 
  • pamatkapitāls 
  • aktīvi
  • kredīti 
  • noguldījumi

Ieskats vēsturē

Cēsu apriņķī 1923. gadā tika nodibināta Veselauskas Krājaizdevu sabiedrība. 1936. gadā tā apvienoja 177 biedrus un kopējie aktīvi sasniedza 111107.- LVLLKKS dabra brokastis kopā ar LKA ģenerālsekretāru Kukaiņa kungu.
Brokastis notiek "Lido" restorānā "Dzirnavas" 2001. gadā 26. jūlijā.

LKKS marketinga speciāliste viesojas Veselavas KS
2001. gada 25. jūlijāŠī lapa tapusi ar Kanādas starptautisko palīdzības aģentūras (CIDA) atbalstu
©Veselavas pagasta padome. E-pasts: info@veselava.lv.    Izstrādāts: evolution.lv